കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര് അബ്ബാസിയ ഈസ്റ്റ്, ജഹറ, ശര്ഖ് യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികള്

അബ്ബാസിയ. കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്ററിന്റെ അബ്ബാസിയ ഈസ്റ്റ്, ജഹറ, ശര്ഖ് യുനിറ്റുകളുടെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി സെന്റര് പത്രക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.

പുതുതലമുറക്ക് ധാര്മിക ശിക്ഷണം അനിവാര്യം. ഇന്സ്പെയർ 2014

അബ്ദലി (കുവൈത്ത്) : പുതുതലമുറക്ക് ധാര്മിക ശിക്ഷണം അനിവാര്യമാണെന്ന് ഇന്സ്പെയർ 2014 ദ്വിദിന സഹവാസ കേന്പ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

NEW MEMBERSHIP

Please fill the details below to enter "NEW MEMBERSHIP"