“ഇസ് ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ്സ്” മുസ് ലിം സമൂഹം ജാഗ്രത പാലിക്കണം. വിസ്ഡം എന് ലൈറ്റനിംഗ് കോണ്ഫ്രന്സ്

അബ്ബാസിയ. ഇസ് ലാമിക ശരീഅത്തിന്റെയും ജിഹാദിന്റെയും പേരില് കടന്നു വന്ന “ഇസ് ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ്സ്”എന്ന നിഗൂഢ സംഘത്തെ കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര് അബ്ബാസിയ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂള് ഗ്രൌണ്ടില് സംഘടിപ്പിച്ച “വിസ്ഡം എന് ലൈറ്റനിംഗ് കോണ്ഫ്രന്സ്”ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

QHLC Exam 25th Phase Booklet Chapter 16 Sura Nahl

ഖുര്ആന് വിജ്ഞാന പരീക്ഷ 25ാം ഘട്ടം ഏപ്രില് 3ന്  :  കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര് ക്യൂ.എച്ച്.എല്.സി വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴില് ഏപ്രില് 3ന് കുവൈത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില് ഖുര്ആന് വിജ്ഞാനപരീക്ഷ (25ാംഘട്ടം) നടത്തുന്നതാണെന്ന് സിക്രട്ടറി അബ്ദുല് അസീസ് നരക്കോട് പത്രക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.

വിസ്ഡം എന് ലൈറ്റനിംഗ് കോണ്ഫ്രന്സ് ഫെബ്രുവരി 27 അബ്ബാസിയയില്

കുവൈത്ത് സിറ്റി. വിസ്ഡം ഗ്ലോബല് ഇസ് ലാമിക് മിഷന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിസ്ഡം എന് ലൈറ്റനിംഗ് കോണ്ഫ്രന്സ് ഫെബ്രുവരി 27 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് അബ്ബാസിയ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂള് ഓഡിറ്റോറിയത്തില് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര് ഭാരവാഹികള് പത്രക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു. മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ ഐക്യവും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഇസ് ലാമിലെ അദ്ധ്യാപനങ്ങളും സമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇത്തരം കോണ്ഫ്രന്സുകളുടെ ലക്ഷ്യം. നാനാവിഭാഗം ആളുകള്ക്ക് ഇസ് ലാമിന്റെ സന്ദേശം ശരിയാംവിധം എത്തിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത വിസ്ഡം ഗ്ലോബല് ഇസ് ലാമിക് മിഷന്റെ ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നാണ് എന് ലൈറ്റനിംഗ് കോണ്ഫ്രന്സുകള്