കെ കെ ഐ സി ഫോക്കസ് മീറ്റ്‌ സംഘടിപ്പിച്ചു

കുവൈറ്റ്‌ സിറ്റി : കുവൈറ്റ്‌ കേരളാ ഇസ്ലാഹി സെന്റര് കുവൈറ്റ്‌ ജംഹിയത് സന്ധൂക് റിയാനത്തില്‍ മാര്‍ള്ള യുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി കുവൈറ്റില്‍ ഫ്രോഫഷനല്‍ മേഘലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഉള്‍പെടുത്തി പാരഗന്‍ ഹോട്ടലില്‍ വെച്ച് ഇസ്ലാമിക് പ്രൊഫഷനല്‍ ഫാമിലി മീറ്റ്‌ സംഘടിപ്പിച്ചു ഇസ്ലാഹി സെന്റര് പ്രബോധകനും

ഫര് വാനിയ ഇസ് ലാഹി മദ്റസ പി.ടി.എ ഭാരവാഹികള്

ഫര് വാനിയ. കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴില് ഫര് വാനിയയില് പ്രവര്ത്തിച്ച് വരുന്ന ഇസ് ലാഹി മദ്റസയുടെ അദ്ധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും യോഗത്തില് പുതിയ വര്ഷത്തേക്കുള്ള പി.ടി.എ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതായി സെന്റര് ഭാരവാഹികള് പത്രക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.

ഫഹാഹീല് ഇസ് ലാഹി മദ്റസ പി.ടി.എ ഭാരവാഹികള്

ഫഹാഹീല്. കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴില് ഫഹാഹീലില് പ്രവര്ത്തിച്ച് വരുന്ന ഇസ് ലാഹി മദ്റസയുടെ അദ്ധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും യോഗത്തില് പുതിയ വര്ഷത്തേക്കുള്ള പി.ടി.എ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതായി സെന്റര് ഭാരവാഹികള് പത്രക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.