കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര് അബ്ബാസിയ വെസ്റ്റ്, സിറ്റി, ഫൈഹ, ഫര് വാനിയ, മംഗഫ്, ഖുര്തുബ യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികള്

അബ്ബാസിയ. കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്ററിന്റെ അബ്ബാസിയ വെസ്റ്റ്, സിറ്റി, ഫൈഹ, ഫര് വാനിയ, മംഗഫ്, ഖുര്തുബ യുനിറ്റുകളുടെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി സെന്റര് പത്രക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.

കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര് അബ്ബാസിയ ഈസ്റ്റ്, ജഹറ, ശര്ഖ് യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികള്

അബ്ബാസിയ. കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്ററിന്റെ അബ്ബാസിയ ഈസ്റ്റ്, ജഹറ, ശര്ഖ് യുനിറ്റുകളുടെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി സെന്റര് പത്രക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.